Summer Schools
 
 

 

2024 Palermo

 


 

2022 Toulouse

 


 

2019 Rome 

 


 

2017 Nikosia

 


 

2015 Perugia

 


 

2013 Athens

 


 

2011 Istanbul