Curriculum

 

Cele dydaktyczne EMCC

Celem dydaktycznym programu jest zdobycie przez studentów naukowej wiedzy, zorientowanych problemowo kompetencji interdyscyplinarnych, w zakresie analizy, przedstawiania i przekazywania na wysokim poziomie wiedzy w dziedzinie nauk o starożytności, jako podstaw kultury europejskiej, umożliwiającej podjęcie studiów doktoranckich, dalszej pracy w dziedzinie badań naukowych oraz pracy w dziedzinach o profilu kulturalnym. Ponadto w ramach realizacji toku studiów w takim stopniu powinny zostać wzbogacone kompetencje językowe i interkulturowe studiujących, jak również ich świadomość oczywistości współpracy międzynarodowej, by stanowili oni wykwalifikowaną kadrę na europejskim i międzynarodowym rynku pracy w instytucjach naukowych, oświatowych i kulturalnych.

 
     

 

     
 

Struktura curriculum

Wobec różnorodnych, stosowanych na różnych uniwersytetach określeń, zarówno w zakresie struktury kierunków studiów, jak i nazewnictwa poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych, wprowadza się następujące pojęcia: duże bloki tematyczne programu będą nazywane „modułami“. Każdy moduł składa się z zajęć, które – niezależnie od różnorodnych form ich prowadzenia – będą określane nazwą „kursy“.

Program studiów dzieli się na trzy bloki zajęć:

  • blok główny

  • blok uzupełniający

  • blok poszerzający

Jako dalsze elementy programu dochodzą interdyscyplinarne seminarium blokowe i praktyka.

Blok główny obejmuje wszystkie trzy dziedziny główne: historia starożytna, filologia klasyczna i archeologia, łącznie 5 modułów, które należy wybrać w stosunku do trzech dziedzin podstawowych w proporcji 2:2:1.

W ramach bloku głównego rozróżnia się moduł wstępny i główny. Moduł wstępny służy przekazaniu obszernej wiedzy podstawowej z danej dziedziny głównej. Ponieważ przyjęcie na studia zakłada istnienie wiedzy podstawowej w przynajmniej dwóch dziedzinach głównych, studiujący mogą wybrać moduł wstępny tylko w jednej dziedzinie głównej, poza tym powinni wybrać odpowiednie moduły główne. W czasie procesu rekrutacji podejmuje się decyzję, czy w ramach bloku głównego konieczny jest wybór modułu wstępnego w jednej z dziedzin głównych.

Blok uzupełniający obejmuje dwa moduły, których treści zawierają załączone arkusze modułowe.

Treści bloku poszerzającego stanowią dziedziny, poszerzające studia ukończone w bloku głównym i uzupełniającym o wiedzę na temat danych obszarów geograficznych i epok historycznych lub z rzeczowego, fachowego punktu widzenia, w celu merytorycznego ukierunkowania studiujących.

Interdyscyplinarne seminarium blokowe przeprowadzane jest w różnych miejscach przez miejscowych koordynatorów raz do roku w formie intensywnego seminarium. Ma ono dać studiującym możliwość zaprezentowania i przedstawienia do dyskusji na międzynarodowym forum głównych punktów przygotowywanej przez nich pracy masterskiej (magisterskiej).

Praktyka daje studiującym możliwość zebrania praktycznych i istotnych dla ich przyszłej pracy doświadczeń. Praktyki odbywają się z reguły we współpracy z określonymi instytucjami, np. z Niemieckim Instytutem Archeologicznym.

Każdy moduł programu studiów – za wyjątkiem interdyscyplinarnego seminarium blokowego i praktyki – obejmuje 10 punktów ECTS, które należy uzyskać na kursach, z których na każdy moduł należy wybrać przynajmniej jeden kurs z co najmniej 5 punktami ECTS.