Profil i cele programu

 

Szczególne międzynarodowe i interdyscyplinarne ukierunkowanie programu studiów, jak również cel promowania elity składają się na jedyny w swoim rodzaju profil EMCC. Bazę programu stanowią obowiązkowe studia na co najmniej dwóch różnojęzycznych uniwersytetach. Każdy z tych uniwersytetów, na którym została uzyskana część obowiązkowych punktów ECTS za pozytywne wyniki studiów, nadaje stopień masterski lub odpowiedni dla uczestniczących partnerów (dyplom podwójny lub wielokrotny).

Uczestnictwo w programie dużej liczby uniwersytetów gwarantuje bardzo szerokie spektrum dyscyplin cząstkowych z dziedziny nauk o starożytności i tym samym wiele możliwości interdyscyplinarnych kombinacji, z jednoczesnym połączeniem ich z wymiarem europejskim. Właśnie ta europejska perspektywa tworzy ważny składnik programu studiów, który stara się zbadać aspekt europejskiej tożsamości z punktu widzenia jej antycznych korzeni. Różnorodność uczestniczących w programie instytucji partnerskich stwarza przy tym szansę wysublimowania i poszerzenia oferty dydaktycznej w przedstawionym powyżej znaczeniu, poprzez ukształtowane w nowy sposób studia kompleksowe i wspólnie organizowane zajęcia. Ponadto podkreśla się szerokie spektrum językowe, charakterystyczne zarówno dla grecko-rzymskiego świata antycznego, jak i dla współczesnej Europy. W celu zdobycia wiedzy o specyfice danego kraju należy uwzględnić w programie studiów również wycieczki lub zwiedzanie ważnych miejsc historycznych w Europie.

Permanentna koordynacja programu studiów zapewniona jest przez regularne spotkania przedstawicieli uniwersytetów partnerskich, zjednoczonych we wspólnej Radzie Koordynatorów.

Stworzony jako elitarny program studiów European Master in Classical Cultures adresowany jest do wybranej grupy studentów, którzy ukończyli pierwszą fazę studiów zawodowych z wyróżniającymi wynikami. Planuje się wiec przyjmowanie małej ilości studiujących, maksymalnie 25 osób na rok. Program mentoringu, gwarantujący każdemu studiującemu co najmniej dwóch opiekunów z różnojęzycznych uniwersytetów, oferuje niezwykle intensywną opiekę merytoryczną, która gwarantuje idealny przebieg studiów i fachowe promowanie każdego studiującego.

Cele programu studiów European Master in Classical Cultures można w skrócie przedstawić w następujący sposób:

  • analiza antycznych podstaw tożsamości europejskiej poprzez badanie kultur starożytnych między epoką brązu i okresem późnego antyku, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym,
  • promowanie interdyscyplinarności,
  • dowartościowanie i propagowanie bogatych tradycji dyskursu naukowego w różnych językach europejskich, stanowiących składnik kultury danego kraju,
  • przełamanie ograniczeń oferty dydaktycznej danych instytutów w ramach sprecyzowanego, lecz także elastycznego programu studiów,
  • połączenie studiów na temat starożytności ze zwiedzaniem ważnych miejsc historycznych w Europie.

W ramach organizacji i przeprowadzania studiów masterskich w proces integracji europejskich środowisk akademickich włączone są wszystkie trzy grupy członków społeczności uniwersyteckiej – nauczyciele, studiujący i pracownicy administracji.
Program studiów European Master in Classical Cultures odpowiada tym samym całkowicie wymogom procesu bolońskiego w kwestii propagowania wymiaru europejskiego, stworzenia europejskiego modelu kształcenia oraz przygotowania absolwentów studiów do wymogów europejskiego rynku pracy.