Πρόγραμμα επίβλεψης    
       
 

Με συνέντευξη πριν την έναρξη των σπουδών θα καθοριστούν το αντικείμενο και τα πεδία ενδιαφέροντος των φοιτητών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί δοθεί από την αρχή καθοδήγηση για την ακριβή διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών.

Δομικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών αποτελεί η επίβλεψη των φοιτητών από έναν επόπτη καθηγητή/τρια (Πρόγραμμα επίβλεψης). Η επίβλεψη θα αναληφθεί από έναν/ μια εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο/η φοιτητής/τρια θα ξεκινήσει το πρόγραμμα “European Master in Classical Cultures”. Κατά την διάρκεια των σπουδών θα προστεθούν επόπτες, κατά κύριο λόγο από τα πανεπιστήμια, στα οποία ο/η φοιτητής/τρια θα εκπληρώσει ένα μέρος των σπουδών του.