Διδακτικό πρόγραμμα

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι του EMCC

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη υψηλών ικανοτήτων ανάλυσης, παρουσίασης και επικοινωνίας σε διεπιστημονικό επίπεδο στον τομέα των κλασικών σπουδών, ώστε να δοθούν στους φοιτητές τα εφόδια για την επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο, αλλά και την περαιτέρω επαγγελματική τους απασχόληση στον επιστημονικό αλλά και στον πολιτιστικό τομέα. Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν ιδιαιτέρως οι γλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητες των φοιτητών σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό τομέα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

 
     

 

     
 

Η δομή του διδακτικού προγράμματος

Δεδομένων των πολύ διαφορετικών όρων που χρησιμοποιούνται τόσο στη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, όσο και για την περιγραφή των μεμονωμένων μαθημάτων στα συμβεβλημένα πανεπιστήμια, έχει αποφασιστεί η χρήση της ακόλουθης ορολογίας: η κάθε μεγάλη θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών ονομάζεται “Modul” (ενότητα). Η κάθε ενότητα αποτελείται από μαθήματα, τα οποία – ανεξαρτήτως από τις εκάστοτες μορφές διδασκαλίας – χαρακτηρίζονται ως “Kurse” (μαθήματα).

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τρία επίπεδα:

  • Κεντρικό πεδίο

  • Πεδίο εμβάθυνσης

  • Πεδίο επέκτασης

Επιπρόσθετα στοιχεία στο πρόγραμμα σπουδών αποτελούν το Εντατικό Διεπιστημονικό Σεμινάριο και η Πρακτική Άσκηση.

Το κεντρικό πεδίο καλύπτει τους τρεις τομείς εξειδίκευσης: Αρχαία ιστορία, Κλασική Φιλολογία και Αρχαιολογία και συνολικά 5 ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε έναν τομέα εξειδίκευσης, ο οποίος θα αποφασιστεί ελεύθερα από τον φοιτητή. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει επομένως ελεύθερα τις 5 ενότητες στο πρόγραμμα σπουδών του σε αναλογία 2:2:1.

Εντός του κεντρικού πεδίου γίνεται διάκριση ανάμεσα στην εισαγωγική ενότητα και στην ενότητα ειδίκευσης. Η εισαγωγική ενότητα χρησιμεύει στη μετάδοση βασικών γνώσεων για το κάθε κεντρικό πεδίο. Δεδομένου ότι η αποδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα προϋποθέτει την ύπαρξη γνώσεων σε τουλάχιστον δύο κεντρικά πεδία, οι φοιτητές επιτρέπεται να παρακολουθήσουν μόνο μια εισαγωγική ενότητα σε ένα κεντρικό πεδίο και να επιλέξουν κατά τα άλλα τις αντίστοιχες ενότητες ειδίκευσης. Εάν η εγγραφή του φοιτητή σε άλλη εισαγωγική ενότητα ενός από τα κεντρικά πεδία κριθεί απαραίτητη, θα αποφασιστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εισδοχής στο πρόγραμμα.

Το πεδίο εμβάθυνσης συμπεριλαμβάνει δύο ενότητες, που εξυπηρετούν τη βελτίωση μεθοδολογικών και λεξικολογικών γνώσεων.

Το πεδίο επέκτασης αποτελείται από μαθήματα, που στοχεύουν στην διεύρυνση των γνώσεων, που ο φοιτητής έχει ήδη κατακτήσει από το κεντρικό πεδίο και το πεδίο εμβάθυνσης και συγκεκριμένα τη διεύρυνση γνώσεων σχετικά με γεωγραφικούς τόπους και ιστορικές εποχές αλλά και τη βαθύτερη κατανόηση μεθοδολογικών προβλημάτων με στόχο την επαγγελματοποίηση των φοιτητών.

Το Εντατικό Διεπιστημονικό Σεμινάριο θα γίνεται με τη μορφή ενός εντατικού σεμιναρίου διάρκειας μιας εβδομάδας μια φορά κάθε δύο χρόνια σε διαφορετικό πανεπιστήμιο κάθε φορά και θα οργανώνεται από τους τοπικούς συντονιστές. Έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να θέσουν προς συζήτηση τα κεντρικά σημεία της – εν εξελίξει – διπλωματικής τους εργασίας σε μορφή διάλεξης ενώπιον ενός διεθνούς ακροατηρίου.

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν εμπειρία και δεξιότητες πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους. Οι πρακτικές ασκήσεις λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο σε συνεργασία με συγκεκριμένα ιδρύματα, όπως π.χ. το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Κάθε ενότητα του προγράμματος σπουδών – με εξαίρεση το Εντατικό Διεπιστημονικό Σεμινάριο και την Πρακτική Άσκηση – περιλαμβάνει 10 μονάδες ECTS, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν σε μαθήματα, το κάθε ένα εκ των οποίων πρέπει  να αποτιμάται με τουλάχιστον 5 μονάδες ECTS.