Program

 

EMCC Programının Hedefleri

Öğrenim programının niteliksel amaçlarını; Eskiçağ (Antikçağ) kültür bilimleri alanında, disiplinler arası ve sorun odaklı analiz, tanımlama ve aktarma becerilerine yüksek düzeydeki hâkimiyet ve doktora programına kabul, bilimsel çalışma ve araştırmaların ileri aşamalarına olduğu gibi kültürel doğrultudaki çalışma alanlarına da zemin hazırlayacak üstün akademik kazanımların edinilmesi şeklinde özetlemek mümkün.

Bunlara ek olarak; özellikle öğrenim görenlerin dilbilimsel ve kültürler arası düzeydeki becerileri ile birlikte uluslararası işbirliğine ilişkin şüphe götürmeyen bilincin, adayların Avrupa ve uluslararası iş sektörlerindeki önde gelen bilim, öğrenim ve kültür kurumlarında nitelikli bir konumda istihdam olabilecekleri ölçüde kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir.

 
     

 

     
 

Müfredatın Yapısı

Çeşitli üniversitelerdeki ana bilim dallarının sınıflandırılmasında olduğu gibi, her bir ders için kullanım gören farklı terimlere istinaden, izleyen terminolojiye başvurulmuştur: Öğrenimin konusal bütünlüğü bakımından büyük kümelerinin her biri ‘modül’ olarak ifade edilmektedir. Her modül, ders işleyişine ilişkin teknik ayrıntıları, özünde bir değişikliğe uğratmadan, ayırım gözetilmeksizin ‘kurs’ lar olarak ifade edilen derslerden oluşmaktadır.

Öğrenim,

  • Temel aşama (alan)

  • Odaklanma aşaması (alanı)

  • Uzmanlaşma aşaması (alanı)

Şeklinde 3 aşamadan oluşmaktadır (müteşekkildir).

Bunlara ek olarak, disiplinler arası toplu seminer ve bir staj süreci öğrenim evrelerine dâhildir.

Yüksek lisans programının temel aşaması; Eskiçağ Tarihi, Arkeoloji ve Klasik Filoloji’den oluşan 3 ana bilim dalını ve bu ana bilim dallarıyla ilintili olarak 2:2:1 oranında seçilecek toplam 5 modülü kapsar. Her 3 ana bilim dalı için hazırlık modülü ile odaklanma modülü arasında bir ayrım söz konusudur. Hazırlık modülü, ilgili ana bilim dalı kapsamında temel bilgilerin aktarılmasına hizmet eder. Yüksek lisans programına kabulün, en az iki ana bilim dalının temel yeterlilik düzeyini şart koşması bakımından, öğrenim görenler nihayetinde temel aşamada sadece bir hazırlık modülüne yazılabilirler ve bunun dışında ilgili odaklanma modüllerini seçmelidirler. Temel aşamaların her hangi birinde bir hazırlık modülünün gerekli olup olmayacağı, kabul prosedürü çerçevesinde tespit edilecektir.

Odaklanma aşaması, sistematik ve dilbilimsel becerilerin derinleştirilmesine hizmet eden iki modülü kapsar.

Uzmanlaşma modülü’nün içeriğini; temel ve odaklanma aşamaları sırasında tamamlanan çalışmaları, ele alınan coğrafi bölgeler ve tarihi devirler bakımından veya öğrenim görenlerin mesleki yeterlilik kazanmaları maksadına ilişkin metodik görüşler bakımından genişleten, uzmanlık alanları oluşturur.

Disiplinler arası toplu seminer, bölge koordinatörleri tarafından senede bir kez olmak üzere, farklı bölgelerde düzenlenen, bir haftalık yoğun bir seminerdir. Söz konusu seminer öğrencilere hazırlık aşamasında bulundukları yüksek lisans tezlerinin temel noktalarını, bir sunum (bildiri) şeklinde uluslararası bir dinleyici kitlesine tanıtma ve tartışmaya açma imkânı vermeyi amaçlamaktadır.

Staj süreci ise, öğrencilere pratikle (uygulamayla) ilintili deneyim kazanma imkânı sağlar. Stajlar genellikle belirli kurumlarla işbirliği içinde (Ör.: Alman Arkeoloji Enstitüsü) düzenlenir.

Öğrenimin her bir modülü; disiplinler arası toplu seminer ve staj hariç olmak üzere, modül başına en azından 5 ECTS kredisine denk bir kursun dahil olduğu kurslarla edinilmesi gereken 10 ECTS kredisini kapsamaktadır.